Electrolux szanuje Państwa prywatność. W tym celu pragniemy poinformować Użytkowników naszej strony Internetowej o obowiązującej w Electrolux polityce w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, w tym wykorzystywania plików „Cookies”.

Więcej informacji znajdziesz w naszym Poradniku plików cookies.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ ZANUSSI

W przypadku rozbieżności między oryginalną angielską wersją warunków i zasad korzystania ze strony internetowej Zanussi a wersją polską, wersja językowa angielska jest wersją wiodącą w stosunku do wersji językowej polskiej

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o warunkach wykonania usługi serwisowej

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ ZANUSSI, FIRMY BĘDĄCEJ MARKĄ FIRMY  AB ELECTROLUX, ZWANEJ DALEJ („ZANUSSI”).
PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ (“STRONA”) NINIEJSZA STRONA MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA TYLKO W CELACH INFORMACYJNYCH. KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY LUB POBIERAJĄC Z NIEJ MATERIAŁY, ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW I ZASAD („WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY”) PRZEDSTAWIONYCH W NINIEJSZYM TEKŚCIE. JEŻELI NIE ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ TYCH WARUNKÓW I ZASAD, NIE WYRAŻAJ ZGODY I NIE POBIERAJ UDOSTĘPNIONYCH NA NIEJ MATERIAŁÓW.
ODWIEDZENIE STRONY WIĄŻE SIĘ Z WYRAŻENIEM ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI. (“UMOWA”).

Pliki cookie

Zanussi (publ.) korzysta z technologii cookie w celu ułatwienia odwiedzin Użytkownika na Stronie Internetowej Electrolux. Pliki cookie sa wysyłane do komputera danej osoby, identyfikując ją jako odrębnego Użytkownika oraz przechowując jego osobiste ustawienia i informacje techniczne.
Wykorzystujemy:
a) stale pliki cookie (pozostają w komputerze Użytkownika do czasu ich skasowania),
b) tymczasowe pliki cookie (pozostają w komputerze Użytkownika do momentu zamknięcia przeglądarki).
Pliki cookie same w sobie nie zawierają ani nie ujawniają żadnych informacji osobistych. Jeśli Użytkownik podaje informacje osobiste na stronie internetowej Zanussi, informacja taka może być połączona z danymi przechowywanymi w plikach. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje użycia plików cookie przez Zanussi (publ.), może zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby przeglądarka nie przyjmowała plików cookie (instrukcje na temat sposobu zmiany ustawień przeglądarki w odniesieniu do plików cookie znajduje sie w plikach pomocy przeglądarki). Po zmianie tych ustawień, dostęp do niektórych części Strony Internetowej Zanussi nie bedzie możliwy.

Licencja

Zgodnie z warunkami i zasadami okreslonymi w niniejszej Umowie, ZANUSSI udziela Użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenoszalnego, ograniczonego prawa do uzyskiwania dostępu, korzystania i wyświetlania tej strony oraz znajdujących sie na niej materiałów. Użytkownik zgadza się i oświadcza, że nie będzie w żaden sposób zaklócać i nie będzie podejmować żadnych prób zakłócania pracy Strony w jakikolwiek sposób.
ZANUSSI upoważnia Użytkownika do przeglądania i pobierania informacji („Materiałów”) ze Strony wyłącznie do UŻYTKU OSOBISTEGO, NIE KOMERCYJNEGO. Upoważnienie niniejsze nie stanowi przeniesienia praw własności do Materiałów i ich kopii oraz podlega nastepującym ograniczeniom:
1) Użytkownik musi zachować na wszystkich kopiach pobranych Materiałów wszelkie informacje o prawach własnosci i innych prawach, w tym o prawie autorskim do Materiałów oraz wszelkie informacje o własnosci znajdujące się w Materialach;
2) Użytkownik nie może w żaden sposób wprowadzać jakichkolwiek zmian do Materiałów lub ich powielać lub prezentować na forum publicznym, wykonywać lub rozpowszechniać lub wykorzystywać w inny sposób lub przekazywać do wiadomości publicznej lub dla celów komercyjnych; oraz
3) Użytkownikowi nie wolno przekazywać Materiałów żadnej innej osobie, chyba że osoba taka zostanie przez Użytkownika poinformowana o zobowiązaniach wynikających z niniejszych warunków i zasad korzystania ze Strony i zgodzi się je zaakceptować.
Użytkownik zgadza się przestrzegać dodatkowych ograniczeń wyświetlanych i umieszczanych na Stronie w związku z jej okresową aktualizacją.
Niniejsza Strona, łącznie ze wszystkimi Materiałami, jest chroniona prawem autorskim oraz przepisami i postanowieniami traktatów na terenie całego świata. Użytkownik zgadza się i zobowiązuje sie przestrzegać wszystkich praw autorskich przy korzystaniu z tej Strony i zapobiegać nieautoryzowanemu kopiowaniu Materiałów. Za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym tekście, ZANUSSI nie udziela Użytkownikowi żadnego prawa wyraźnego lub dorozumianego wynikającego z jakichkolwiek patentów, projektów, znaków towarowych, praw autorskich lub ustawodawstwa dotyczącego tajemnic handlowych.

Konta Użytkowników

Aby móc przeglądać niektóre części Strony o ograniczonym dostępie wymagane jest zalożenie konta Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik musi dokonać rejestracji, podając pełne i dokładne informacje określone w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik będzie również musiał wybrać hasło. Użytkownik ponosi calkowitą odpowiedzialność za dochowanie poufności swojego hasla i konta. Ponadto Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie operacje i działania dokonywane za pośrednictwem tego konta. Użytkownik zobowiązuje się natychmiast poinformować ZANUSSI o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z jego konta lub innego naruszenia zakresu bezpieczeństwa. ZANUSSI nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody i straty, jakie Użytkownik może ponieść w wyniku wykorzystania jego hasła lub konta przez osoby trzecie.

Gwarancje udzielone przez Użytkownika

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, ze będzie korzystal ze Strony zgodnie z niniejszą Umową oraz prawami i przepisami wynikającymi z niej, oraz że będzie przestrzegał wszelkich istniejących i przyszlych reguł polityki, zasad i warunków Strony. Użytkownik zgadza się, że nie będzie wykorzystywal Strony do: (a) przesyłania spamu lub innych niechcianych wiadomości; (b) podawania się za ZANUSSI lub kogoś innego; (c) zmiany nagłówków lub innej manipulacji identyfikatorami w celu ukrycia źródla jakichkolwiek wiadomości i treści przekazywanych na Stronie; (d) podawania fałszywych informacji o swoich powiązaniach z osobami lub podmiotami; (e) działania w sposób, który negatywnie wpływa na możliwość korzystania ze Strony przez innych Użytkowników; (f) zaangażowania sie w działalność, która sprzeczna byłaby z obowiązującym prawem, (g) przesyłania lub publikowania jakichkolwiek Materiałów, które naruszają lub łamią prawa innych osób lub które s niezgodne z prawem, obraźliwe, zniesławiające, wulgarne lub w inny sposób niedopuszczalne lub które zawierają jakąkolwiek reklamę lub zachetę do nabywania produktów lub uslug; (h) zbierania lub przechowywania danych osobowych o innych Użytkownikach, jeśli tacy użytkownicy nie udzielili do tego wyraźnego upoważnienia, lub (i) nie przestrzegania wycofania takiego upoważnienia, jesli zostało ono cofnięte przez innego Użytkownika. Jeżeli żytkownik nie zgadza się na udzielenie powyższych gwarancji korzystania ze Strony i nie będzie przestrzegał powyższych wymagań, nie może korzystać ze Strony. W takim przypadku ZANUSSI nie będzie prawnie zobowiązany niniejszą Umową i zastrzega sobie wszelkie prawa w związku z nieprzestrzeganiem powyższych zapisów. Jeżeli Użytkownik naruszy Warunki korzystania ze Strony, będzie zobowiązany do zapłaty rekompensaty za szkody wyrządzone ZANUSSI i jego podmiotom stowarzyszonym wskutek takich jego działań.

Zmiany

ZANUSSI zastrzega sobie wyłączne prawo, według własnego wyłącznego uznania, do zmieniania, modyfikowania, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszej Umowy w calości lub części, w każdym czasie. Zmiany w niniejszej Umowie stają się skuteczne z chwilą umieszczenia na Stronie informacji o tych zmianach. Dalsze korzystanie ze Strony przez Użytkownika po umieszczeniu na Stronie informacji o jakichkolwiek zmianach w Umowie będzie uznane za akceptację tych zmian ZANUSSI może usunąć, zmienic, poprawić każdy fragment Strony lub wprowadzić jakiekolwiek inne zmiany na Stronie, w Materiałach i produktach, programach, usługach lub cenach ( jesli są opisane lub podane na Stronie), zawiesić lub zakonczyć działanie dowolnej części Strony, łącznie z dostępnością wszelkich funkcji Strony, w dowolnym czasie, bez uprzedzenia. ZANUSSI może również wprowadzić ograniczenia pewnych funkcji i usług lub ograniczyć dostęp Użytkownika do części lub całości Strony bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytulu. ZANUSSI może uniewaznić autoryzację, prawa i licencje wymienione powyżej w każdej chwili. Po takim unieważnieniu Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zniszczyć wszystkie Materiały.

Uznanie Praw Własnosci Intelektualnej

Użytkownik uznaje, że wszelkie prawa własnosści intelektualnej, włączając między innymi prawa autorskie, patenty, know-how, informacje poufne, prawa dostępu do bazy danych oraz prawa do znaków towarowych i projektów (zarejestrowanych i nie zarejestrowanych) dotyczące Strony posiada ZANUSSI lub jego licencjodawcy. Wszelkie prawa wlasności wynikające z wartości firmy i praw własności intelektualnej lub prawa do ich przeniesienia powstałe przez wykorzystanie tych praw własnosci intelektualnej posiadanych przez ZANUSSI są obowiązujące i odbywają się z korzyścią dla ZANUSSI.

Informacje przekazywane do Zanussi

Udostępnienie informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika daje nam możliwość oferowania różnych korzyści. Korzystanie z osobistego konta lub innej formy rejestracji sprawi, że poniższe dzialłania bedą realizowane w sposób łatwiejszy i wygodniejszy:
• Rejestracja zakupu dla otrzymania wszystkich korzyści, do jakich zakup uprawnia
• Żądanie informacji dotyczących produktu i zainteresowań
• Otrzymywanie spersonalizowanych wiadomości o ofertach specjalnych i zaproszeniach
• Łatwiejsze dokończenie transakcji zakupu online akcesoriów Zanussi i części zamiennych
• Otrzymywanie powiadomień i informacji o wydarzeniach i promocjach, do jakich Użytkownik sie zarejestrował

Pozwoli nam również na prowadzenie badań rynku i badań statystycznych, co pomoże nam opracowywać lepsze produkty, usprawniać nasze Strony Internetowe i lepiej poznawać naszych klientów. Możesz udostępnić swoje informacje online na kilka sposobów, takich jak wypelnienie formularza rejestracyjnego dla uzyskania czlonkostwa sekcji Moje Strony, zamówienie usług lub instalacji, udział w konkursie, udział w wydarzeniu, rejestracja zakupu, zakup w sklepie internetowym lub udział w promocji lub zaprenumerowanie biuletynu.

Zwracamy uwageę że informacje pozwalające na identyfikację Użytkownika będą przechowywane w centralnej bazie danych Zanussi i mogą być przekazywane z kraju Użytkownika do innych spólek Zanussi na całym świecie, które mogą informować Użytkownika o naszych produktach lub ofertach specjalnych. Jesli Użytkownik nie chce otrzymywać promocji, może poinformować nas o tym nie akceptując zgody na formularzu rejestracyjnym.

Informacje mogą być administrowane i używane przez właściwe podmioty w Zanussi.
Za wyjątkiem sytuacji opisanej powyżej, informacje przekazane przez Użytkownika nie bedą przekazywane żadnej stronie trzeciej, chyba że uzyskamy na to zgode Użytkownika.

Jesli Użytkownik chce, abyśmy przestali wysyłać spersonalizowane oferty lub informacje, może nas o tym powiadomić za pomocą funkcji rezygnacji podanej w email lub na stronie konta Użytkownika. Jesli Użytkownik chce, abyśmy usunęli jego dane, może nas powiadomić o tym dezaktywując całkowicie swoje konto.
Należy zwrócić uwagę, że informacje pozwalające na identyfikację Użytkownika podane w zamówieniach w sklepie internetowym lub w zgłoszeniach serwisowych będą, o ile Użytkownik nie utworzy również konta lub nie zapisze sie na promocje, wykorzystywane wyłącznie do wypełniania naszych zobowiazań wobec Użytkownika.

Informacje podawane przez Użytkownika

Wszelkie informacje pozwalające na identyfikacje Użytkownika podane ZANUSII poprzez niniejszą Stronę są chronione wszelkimi prawami mającymi w tym zastosowanie. Jednak Użytkownik nie powinien przesyłać do ZANUSSI za pomoca Strony zadnych informacji poufnych lub prawnie zastrzeŻonych. Użytkownik wyraża zgodę, ze wszelkie informacje lub materiały, jakie on sam lub inne osoby działające w jego imieniu podadzą ZANUSSI, nie bedzie uwaŻane za poufne lub prawnie zastrzeŻone. Podając wszelkie takie informacje lub materiały dla ZANUSSI Użytkownik całkowicie przekazuje na rzecz ZANUSSI wszelkie prawa własności intelektualnej do takich informacji i materiałów. ZANUSSI takie informacje i materiały może swobodnie wykorzystywać, powielać, prezentować, wykonywać publicznie, przekazywać, dystrybuować, modyfikować, dokonywać cesji i licencjonować. Ponadto, Użytkownik zgadza sie, że ZANUSSI może swobodnie wykorzystywać wszelkie idee, koncepcje lub know-how, które Użytkownik lub osoby działające w jego imieniu przekaza ZANUSSI. Użytkownik ponadto gwarantuje, że nie poda zadnych informacji lub materiałów dla ZANUSSI, które sa obraźliwe, szkalujące, szykanujące innych, zawierające groźby, obsceniczne, napastliwe lub w inny sposób niezgodne z jakimkolwiek prawem mającym zastosowanie, lub zawierających materiały stanowiące własność innego podmiotu. ZANUSSI, według własnego wyłącznego uznania, zastrzega sobie prawo do usunięcia jakichkolwiek informacji podanych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony.

Bezpieczeństwo
Użytkownikowi nie wolno: (a) używać żadnych urządzeń lub oprogramowania, które moglyby zaklócić działanie Serwisu; lub (b) podejmować jakichkolwiek działań, które nakladały by nieproporcjonalnie duże lub nieuzasadnione obciążenie infrastruktury Strony (takie jak wysyłanie dużych ilości wiadomości mailowych – „spamowanie”), lub (c) ingerować lub dokonywać manipulacji w oprogramowaniu Strony lub w jej funkcjonalności. Obejmuje to umieszczanie na Stronie materiałów zainfekowanych wirusami, trojanami, bombami zegarowymi lub innymi elementami, które mogą zaklócić, uszkodzić lub zniszczyć strukturę programistyczną Strony.

Strony internetowe osób trzecich 

ZANUSSI nie zobowiązuje się do monitorowania i do analizowania zawartości stron internetowych osób trzecich, ani też ZANUSSI nie odpowiada za poprawność i niezawodność jakichkolwiek takich stron internetowych osób trzecich. Ponadto, ZANUSSI może umieścić na swojej Stronie linki do stron Internetowych innych podmiotów. Jeżeli Użytkownik będzie korzystał z tych stron internetowych, oznacza to opuszczenie niniejszej Strony. Otwierając stronę osoby trzeciej poprzez link Użytkownik działa na swe własne ryzyko i sam ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich środków zabezpieczających przed wirusami lub innymi elementami szkodliwymi lub niszczącymi. ZANUSSI nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do jakichkolwiek zlinkowanych Stron Internetowych lub do informacji znajdujących się w nich lub do opisanych w nich produktów lub usług. Linki nie sugerują, że ZANUSSI lub niniejsza Strona sponsorują, wspierają, są powiązane lub stowarzyszone lub są prawnie upoważnione do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub symbolu praw autorskich wyświetlanych w linkach lub dostępnych poprzez te linki, na tych stronach lub za jakąkolwiek zlinkowaną Stroną jest upoważniona do używania znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub symbolu praw autorskich ZANUSSI lub któregokolwiek z jego podmiotów powiązanych lub zależnych.

Linki zewnętrzne do Strony

Wszystkie linki do niniejszej Strony muszą być zatwierdzone na pismie przez ZANUSSI, za wyjĄtkiem sytuacji, gdy ZANUSSI zgadza sie na linki, w nastepujĄcych przypadkach: (i) link jest linkiem wyłącznie tekstowym, zawiera jedynie nazwe „ZANUSSI” i nie zawiera zadnych wlasnych znaków towarowych ZANUSSI lub jego licencjodawców; (ii) link „wskazuje” jedynie na www.zanussi.com, a nie do podstron; (iii) link aktywowany przez Użytkownika wyświetla daną stronę w pełnym oknie przegladarki, po którym można swobodnie nawigować i z którego można swobodnie korzystać, a nie w „ramce” na zlinkowanej Stronie internetowej; i (iv) wygląd, położenie i inne cechy linku nie mogą stwarzać błędnego wrażenia, że podmiot lub jego działalność lub produkty są związane z firmą ZANUSSI lub są sponsorowane przez niego, nie mogą one również szkodzić lub podważać renomy kojarzonej z nazwą i znakami towarowymi ZANUSSI lub Podmiotów Stowarzyszonych. ZANUSSI zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na link w każdym czasie, według własnego uznania.

Wyłączenie gwarancji dorozumianych.

Chociaż dołożono starań, by zapewnić dokładność informacji na niniejszej Stronie, ZANUSSI nie ponosi odpowiedzialnoŚci za to, ze MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEDOKŁADNOŚCI I BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. ZANUSSI NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI MATERIAŁÓW LUB NIEZAWODNOŚCI JAKIEJKOLWIEK RADY, OPINII, OŚWIADCZENIA LUB INNYCH INFORMACJI WYŚWIETLANYCH LUB DYSTRYBUOWANYCH POPRZEZ STRONĘ. UŹYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE WSZELKIE POLEGANIE NA JAKIEJKOLWIEK TAKIEJ OPINII, RADZIE, OŚWIADCZENIU, MEMORANDUM LUB INFORMACJI ODBYWA SIĘ NA JEGO WYŁĄCZNE RYZYKO. TREŚCI PRZEKAZYWANE SĄ W TAKIEJ FORMIE, W JAKIEJ SĄ I W JAKIEJ SĄ DOSTĘPNE, NA ZASADACH: TREŚĆ “TAKA JAKA JEST” I “W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” ZANUSSI WYRAŹNIE NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEN LUB GWARANCJI DOWOLNEGO RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, ŁĄCZNIE Z NIEOGRANICZONYMI GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH ZASTOSOWAŃ, NIE NARUSZANIA LUB W ODNIESIENIU DO DZIAŁANIA NINIEJSZEJ STRONY LUB ZAWARTOŚCI. ZANUSSI NIE GWARANTUJE ANI NIE DOKONUJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO BEZPIECZEŃSTWA NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE WSZELKIE PRZESYŁANE INFORMACJE MOGĄ BYĆ PRZEJMOWANE. ZANUSSI NIE GWARANTUJE, ŻE NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA LUB SERWERY, KTÓRE UDOSTEPNIAJĄ NINIEJSZĄ STRONĘ LUB WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNE PRZESYŁANE PRZEZ ZANUSSI SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. WSZELKIE TAKIE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI SĄ WYŁĄCZONE ZA WYJĄTKIEM ZAKRESU, W KTÓRYM PRAWO ZABRANIA ICH WYŁĄCZENIA.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU ZANUSSI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, KARNE, SPECJALNE LUB NIEPRZEWIDZIANE SZKODY (ŁĄCZNIE Z NIEOGRANICZONYMI SZKODAMI) O UTRACIE MOŻLIWOSŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KONTRAKCIE, PRZYCHODACH, DANYCH, INFORMACJACH LUB PRZERWACH W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCYCH, POWSTALYCH LUB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM LUB NIEZDOLNOŚCIĄ DO KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY LUB ZAWARTOŚCI LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, NAWET JEZELI ZANUSSI ZOSTANIE POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. OPRÓCZ WARUNKÓW OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, W ŻADNYM WYPADKU ZANUSSI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, NIEDOKLADNOŚCI, POMINIĘCIA LUB INNE WADY LUB NIEDOGODNOŚCI LUB NIEAUTENTYCZNOŚĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE.

Obowiązek ograniczenia strat

Bez naruszenia ograniczenia odpowiedzialności przedstawionego w niniejszej Umowie, Użytkownik podejmie wszelkie rozsądne działania w celu ograniczenia strat powstałych w związku z jakimkolwiek roszczeniem lub działaniem (dotyczącym zaniedbania, naruszenia umowy lub innych), jakie może zostać wszczęte przeciwko ZANUSSI.

Uwagi

Wszelkie odwolania do „pism”, „powiadomień” i „informacji przekazanych” oraz wszelkich podobnych wyrażeń obejmują elektroniczne metody komunikacji (na przyklad email), pod warunkiem, że strona opierająca się na takiej komunikacji zachowuje akceptowane dowody, że komunikacje te wysłano i otrzymano.

Przedawnienie i rozdzielność postanowień Umowy

Wszelkie podstawy powództwa, jakie Użytkownik może mieć w odniesieniu do jego korzystania ze Strony muszą zostać wniesione w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub podstawy powództwa. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu sąd właściwy uzna jakiekolwiek postanowienie Umowy lub jej część za niewykonalne, postanowienie to zostanie wykonane w maksymalnym zakresie dopuszczalnym zgodnym z intencją Umowy, a pozostała treść Umowy zachowa pełną moc i skuteczność.

Dostęp z terytorium i lokalizacji poza Szwecją

ZANUSSI nie twierdzi, ze materiały na niniejszej Stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych miejscach poza Szwecją i dostęp do nich jest zabroniony z terytoriów, gdzie ich treść jest niezgodna z prawem. Jeżeli Użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej Strony z miejsc poza Szwecją, ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich praw lokalnych.

Prawo Właściwe

Użytkowanie niniejszej Strony i niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu Królestwa Szwecji, bez wpływu na przepisy dotyczace kolizji praw.

 

 
Zamknij